Dračí Řád

22. dubna 2018 v 20:32 |  Zajímavosti
Dračí Řád je první řád rytířů, vytvořený králem, za účelem shromáždění čestných a věrných bojovníků, ale také i nebojácným drakobijcům.Jejich cílem je sloužit zemi, králi. Zároveň by měli rytíři ctít Rytířské desatero.

Rytířské desatero
  1. Měj vždy na paměti, že slovo dělá rytíře. Tvé slovo. Rytířský kříž, plášť i dekret z Tebe rytíře nedělají. Dokládají pouze, že jsi toho hoden. Nedávej proto své slovo lehkovážně, ale dáš-li je, učiň vše pro jeho dodržení.
  2. Pravda, spravedlnost a právo Ti musí ležet na srdci především. Jako rytíř bys nikdy neměl váhati a otáleti, nýbrž meč svůj pro ně zvednouti. Nikdy neupírej právo tomu, komu náleží a staň se tak spravedlivým.
  3. Dobrý rytíř musí býti Bohu a zemi své oddán tělem i duší. Bůh, Vlast, Král, Řád. Toto je pořadí hodnot rytíře. Zpovídej se Bohu, ochraňuj svou zemi, cti svého krále a respektuj řád, jehož jsi součástí.
  4. Ztratí-li rytíř svou čest, není pro jeho duši záchrany. Oklamat lze kohokoli jen ne Boha a své vlastní svědomí. Kdo zradí své řádové bratry a řád, ten ztratí i víru, jeho další život se stane prázdný a již nikdy klidu nenalezne.
  5. Bližním pomáhej bez vidiny odměny či jiného užitku a Bůh tě odmění sám. K příteli a bratru se chovej přátelsky a neopusť jej, pokud v neštěstí bude. S nepřítelem bojuj, ale cti jej a nikdy neurážej. Zlí a zákeřní lidé nejsou hodni Tvého hněvu, zvítěz nad nimi moudrostí a s noblesou.
  6. Ušel jsi dlouhou cestu, než ses stal rytířem. Nyní jsi rytíř, jsi tedy schopný rozeznat dobro a zlo. Pravda je často skryta, je nepřesná z jednoho úhlu pohledu. Nahlížej proto na věc z více stran a s nadhledem, abys odhalil fakta a předešel nežádoucím důsledkům. O řádu a svých bratrech nepochybuj a vyjadřuj se o nich jen v dobrém. Víru a přesvědčení své braň, ale pamatuj; v bludu setrvává pouze hloupé hovádko u cesty.
  7. Úkol představeného splň bez odmluv a nářků a vždy doveď do konce. Dodržuj předepsaná pravidla, jež jsou výsledkem úsilí mnoha generací rytířů před Tebou. Dodržuj průběh řádových ceremonií, zasedací pořádek, ústrojovou kázeň, pravidla nošení insignií a vyznamenání, docházkovou kázeň a pokyny nadřízených důstojníků v řádu. Nespěchej s tím hned vše vědět a znát. Věz, že vše na co potřebuješ znát odpověď, se dozvíš v ten pravý čas a na pravém místě.
  8. Pamatuj, že "Mluviti stříbro, mlčeti zlato", a tajnosti naše nikomu nevyzraď. Co se v řádu řeší, není pro cizí uši, neboť to mohou být i uši nepřátel. Co vidíš, slyšíš a čeho se účastníš v řádu, patří jen Tobě a nikomu jinému.
  9. Jednej a konej vždy v pravou chvíli, aby to k užitku bližního bylo a ne na jeho škodu. Pro ochranu a prosazení dobra se nezdráhej užít i momentu překvapení a pamatuj, že nejlepší obranou je vždy útok, jenž rozklíží svévolné nečestné plány Tvého protivníka.
  10. Zlý se zlým se domluví rychle. Pak mnohem větší síla zla stojí proti Tobě. Ač sám tomu čelíš, přece nejsi osamocen. V těžkých dobách Tě posilují a jsou s Tebou všichni, jimž jsi kdy pomohl a všichni Tví řádoví bratři. Prohru či nezdar přijmi bez mrzoutství a zloby, do budoucna se dívej s otevřeným hledím a vírou, že nepřízeň osudu, naším Pánem ti daná, otočiti se ráčí.
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0c/Limpach_St_Georg_Gem%C3%A4lde_Hl_Georg.jpg/800px-Limpach_St_Georg_Gem%C3%A4lde_Hl_Georg.jpg